ทำไมถึงวางใจให้ผู้เชี่ยวชาญ เป็นผู้แปลภาษา

       การแปลภาษาจากภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่ง ผู้แปลจะต้องมีทั้งทักษะความรู้จากทั้งสองภาษารวมถึงใช้ความสามารถในการถ่ายทอดบทความ หรือข้อความออกมาให้คำมีความสละสลวยด้วย แต่การแปลภาษาให้สละสลวยน่าอ่านนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากต้องอาศัยประสบการณ์และความเข้าใจบริบททางสังคมของทั้งสองภาษา หรือแม้แต่บริบทของข้อความรอบข้างเองถึงจะแปลออกมาได้ดี และนี่จึงเป็นหนึ่งในเหตุผลว่าทำไมเราต้องเลือกผู้เชี่ยวชาญด้านภาษารับแปลภาษาอังกฤษแปลมากกว่าแปลด้วยตัวเอง

       หลายคนที่มีความสามารถในการแปลภาษาอังกฤษอาจเคยแปลบทความหรือเอกสารต่าง ๆ ด้วยตัวเอง แต่หากเป็นเอกสารราชการหรืองานที่ต้องการความถูกต้องแม่นยำ แม้การแปลภาษาด้วยตัวเองจะประหยัดกว่า แต่อาจไม่ตอบโจทย์ด้านความถูกต้อง แม่นยำในส่วนเอกสารราชการ เพราะหากคำแปลที่เราแปลไปนั้นมีคำผิด ไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ไม่ถูกต้องตามแบบที่ราชการหรือหน่วยงานนั้น ๆ กำหนด อาจทำให้เสียทั้งเงินและเวลาในการแก้ไขเอกสารนั้นใหม่จนงานสำคัญล่าช้า เกิดความเสียหายแก่ตัวผู้ให้แปลเอง หรือความเสียหายด้านกำหนดเวลาส่งเอกสารนั่นเอง

       ในการแปลส่วนตัว ตั้งแต่การสมัครงาน ประวัติส่วนตัว การแปลฉลากสินค้า รายละเอียดสินค้า ประวัติบริษัท หรือแม้แต่งานแปลอื่นที่เป็นของเอกชน หากแปลไม่ถูกต้อง ดูไม่เป็นทางการ ก็จะทำให้ระดับความน่าเชื่อถือลดลง ไม่เป็นมืออาชีพ หลายบริษัทมีผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลภาษา อาจเห็นพ้องต้องกันว่าไม่รับเอกสารนั้น หรือให้มีการแก้ไขหลายครั้งเพื่อให้งานออกมาดี แต่ใครจะให้โอกาสหลายครั้งกัน เพราะฉะนั้นหากถามว่า ท่านสามารถแปลภาษาอังกฤษด้วยตัวเองได้หรือไม่ คำตอบก็คือ “ทำได้” แต่ต้องมั่นใจในระดับทักษะภาษาที่ดีจริง ๆ และควรมีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องให้อีกครั้ง แต่สำหรับงานแปลที่ต้องการความถูกต้อง แม่นยำ ตรงตามรูปแบบที่กำหนด หรือต้องการความเป็นมืออาชีพ การเลือกใช้บริการจากผู้เชี่ยวชาญด้านรับแปลภาษาอังกฤษอาจตอบโจทย์มากกว่า

       หลายท่านมั่นใจในทักษะภาษาอังกฤษของตัวเองแต่ทักษะการแปลนั้นยากกว่า ต้องอาศัยการถ่ายทอด เพื่อถอดความหมายจากต้นฉบับออกมาให้ตรงบริบททางสังคม วัฒนธรรม การใช้บริการรับแปลภาษาอังกฤษจึงมั่นใจได้ว่าเราจะได้รับคำแปลที่ถูกต้องและเหมาะสมกับภาษาปลายทางด้วย ผู้แปลมีประสบการณ์มากกว่า บางครั้งงานแปลก็ต้องอาศัยประสบการณ์ด้วยไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์โดยตรงหรือโดยอ้อม ซึ่งผู้ที่ทำหน้าที่รับแปลภาษาอังกฤษมาเป็นเวลานานย่อมมีประสบการณ์เหล่านี้ ทำให้การตัดสินใจเลือกใช้คำแปลถูกต้องและเหมาะสมในบทความ หรือข้อความที่แปล ผู้แปลมีความเชี่ยวชาญด้านเอกสารแบบต่าง ๆ มากกว่า การแปลภาษาอังกฤษนั้นไม่ได้มีแค่การแปลทั่วไปหรือแปลหนังสือเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการแปลที่เป็นทางการ อย่างเช่น การแปลเอกสารภาษาอังกฤษเพื่อขอวีซ่า การแปลเอกสารราชการ หนังสือราชการ ที่ต้องทำการแปลให้ตรงตามรูปแบบที่กำหนด ความหมายและระดับของภาษาต้องใช้คำเป็นทางการ ดังนั้นการใช้บริการรับแปลเอกสารย่อมดีกว่า เพื่อมั่นใจได้ว่าแปลได้ถูกต้อง คุณภาพของบทความแปลที่เราจะได้รับย่อมดีกว่าการแปลด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเลือกใช้คำ การเรียบเรียงประโยค รูปแบบเอกสาร ไปจนถึงความถูกต้องแม่นยำ การเลือกใช้บริการรับแปลภาษาอังกฤษจากผู้เชี่ยวชาญนั้นเป็นการซื้อความสะดวกรวดเร็วและคุณภาพ ประหยัดเวลามากกว่า และยังช่วยให้เรามั่นใจได้ในเรื่องความถูกต้อง โดยเฉพาะผู้ที่ต้องใช้เอกสารหรือคำแปลที่เป็นทางการ มีความเป็นมืออาชีพ การลงทุนใช้บริการจากผู้เชี่ยวชาญย่อมดีกว่าการแปลภาษาอังกฤษด้วยตัวเองแน่นอน ปรึกษาเราได้ที่ psintertranslationcenter เพราะเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลแบบครบวงจร