การแปลงาน
ทำไมถึงวางใจให้ผู้เชี่ยวชาญ เป็นผู้แปลภาษา

       การแปลภาษาจากภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่ง ผู้แปลจะต้องมีทั้งทักษะความรู้จากทั้งสองภาษารวมถึงใช้ความสามารถในการถ่ายทอดบทความ หรือข้อความออกมาให้คำมีความสละสลวยด้วย แต่การแปลภาษาให้สละสลวยน่าอ่านนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากต้องอาศัยประสบการณ์และความเข้าใจบริบททางสังคมของทั้งสองภาษา หรือแม้แต่บริบทของข้อความรอบข้างเองถึงจะแปลออกมาได้ดี และนี่จึงเป็นหนึ่งในเหตุผลว่าทำไมเราต้องเลือกผู้เชี่ยวชาญด้านภาษารับแปลภาษาอังกฤษแปลมากกว่าแปลด้วยตัวเอง        หลายคนที่มีความสามารถในการแปลภาษาอังกฤษอาจเคยแปลบทความหรือเอกสารต่าง ๆ ด้วยตัวเอง แต่หากเป็นเอกสารราชการหรืองานที่ต้องการความถูกต้องแม่นยำ แม้การแปลภาษาด้วยตัวเองจะประหยัดกว่า แต่อาจไม่ตอบโจทย์ด้านความถูกต้อง แม่นยำในส่วนเอกสารราชการ เพราะหากคำแปลที่เราแปลไปนั้นมีคำผิด ไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ไม่ถูกต้องตามแบบที่ราชการหรือหน่วยงานนั้น ๆ กำหนด อาจทำให้เสียทั้งเงินและเวลาในการแก้ไขเอกสารนั้นใหม่จนงานสำคัญล่าช้า เกิดความเสียหายแก่ตัวผู้ให้แปลเอง หรือความเสียหายด้านกำหนดเวลาส่งเอกสารนั่นเอง        ในการแปลส่วนตัว ตั้งแต่การสมัครงาน ประวัติส่วนตัว การแปลฉลากสินค้า รายละเอียดสินค้า ประวัติบริษัท หรือแม้แต่งานแปลอื่นที่เป็นของเอกชน หากแปลไม่ถูกต้อง ดูไม่เป็นทางการ ก็จะทำให้ระดับความน่าเชื่อถือลดลง ไม่เป็นมืออาชีพ หลายบริษัทมีผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลภาษา อาจเห็นพ้องต้องกันว่าไม่รับเอกสารนั้น หรือให้มีการแก้ไขหลายครั้งเพื่อให้งานออกมาดี แต่ใครจะให้โอกาสหลายครั้งกัน เพราะฉะนั้นหากถามว่า ท่านสามารถแปลภาษาอังกฤษด้วยตัวเองได้หรือไม่ คำตอบก็คือ “ทำได้” แต่ต้องมั่นใจในระดับทักษะภาษาที่ดีจริง ๆ และควรมีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องให้อีกครั้ง แต่สำหรับงานแปลที่ต้องการความถูกต้อง แม่นยำ ตรงตามรูปแบบที่กำหนด หรือต้องการความเป็นมืออาชีพ การเลือกใช้บริการจากผู้เชี่ยวชาญด้านรับแปลภาษาอังกฤษอาจตอบโจทย์มากกว่า        หลายท่านมั่นใจในทักษะภาษาอังกฤษของตัวเองแต่ทักษะการแปลนั้นยากกว่า ต้องอาศัยการถ่ายทอด เพื่อถอดความหมายจากต้นฉบับออกมาให้ตรงบริบททางสังคม วัฒนธรรม การใช้บริการรับแปลภาษาอังกฤษจึงมั่นใจได้ว่าเราจะได้รับคำแปลที่ถูกต้องและเหมาะสมกับภาษาปลายทางด้วย ผู้แปลมีประสบการณ์มากกว่า […]

Read more
การแปลงาน
การแปลภาษาที่ดี

       การแปลภาษาถือกำเนิดมาตั้งแต่เมื่อประมาณ 3,000 ปีก่อนคริสตกาล มนุษย์เริ่มรู้จักการแปล โดยมีการค้นพบหลักฐานงานแปลชิ้นแรกของโลกเป็นวรรณกรรมที่เก่าแก่ที่สุด ถูกขุดพบบริเวณเมืองเอบลาซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือ ของประเทศซีเรียในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นที่โครงสร้าง และรูปแบบเดิมของภาษาต้นฉบับไว้ให้ได้มากที่สุด ต่อมาเมื่อมีผู้แปลงานอย่างกว้างขวางมากขึ้น ขอบเขตของการแปลก็ค่อยๆ ขยายออกไป กลายเป็นเครื่องมือส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ในแขนงต่าง ๆ ระหว่างผู้คนที่ใช้ภาษาต่างกัน ยิ่งวิทยาการก้าวหน้าไปมากเท่าใด การแปลก็ยิ่งมีบทบาทสำคัญมากเท่านั้น การแปลเป็นเสมือนสะพานที่ช่วยให้การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมสามารถกระทำได้ง่ายขึ้น ช่วยให้ข้อจำกัดในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์แคบลง        หากจะพิจารณาในแง่มุมของสังคมและความเป็นอยู่ ยังอาจกล่าวได้ว่าการแปลมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อชีวิตและความมั่นคงของมนุษย์ การแปลหมายถึง การถ่ายทอดความหมายของสารในต้นฉบับภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง คำว่า translate ซึ่งหมายถึง การแปลมีรากศัพท์มาจากคำว่า translatum ซึ่งเป็นรูปหนึ่งของคำว่า transferre ซึ่งหมายถึง ถ่ายทอด หรือ ส่งผ่าน ด้วย นักแปลจึงทำหน้าที่เสมือนตัวกลางในการสื่อสารผู้ถ่ายทอดความหมาย โดยการนำเอาความหมายทั้งหมดจากต้นฉบับ มาถ่ายทอดให้เป็นอีกภาษาหนึ่ง ซึ่งนอกจากจะต้องรักษาความหมายเดิมไว้แล้ว ยังจำเป็นต้องคำนึงถึงการใช้ภาษาให้สละสลวย และสอดคล้องกับจารีตของภาษานั้นด้วย        การแปล คือ การถ่ายทอดความหมาย โดยการนำเอาความหมายทั้งหมดจากต้นฉบับมาถ่ายทอดให้เป็นบทแปลในอีก ภาษาหนึ่ง ซึ่งนอกจากจะต้องรักษาความหมายเดิมไว้แล้ว ยังจำเป็นต้องคำนึงถึงการใช้ภาษาอย่างเป็นธรรมชาติและ สอดคล้องกับจารีตของภาษานั้นอย่างแท้จริง” จากข้อความที่ยกมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าการแปลมิได้เป็นเพียงการนำเสนอหรือถ่ายทอดความหมายของคำที่ผูกกันเป็น ประโยคเท่านั้น หากแต่หมายรวมถึงความเข้าใจในโครงสร้าง […]

Read more
การแปลงาน
การสื่อสารกับชาวต่างชาติ

                    ความแตกต่างทางภาษา หลายท่านอาจจะรู้สึกกล้าๆ กลัวๆ เพราะความไม่คุ้นชิน หรือความไม่รู้มาก่อนกับภาษาต่างประเทศ ยิ่งถ้าต้องได้ทำงานร่วมกันหรือจำเป็นต้องพูดคุยกัน ยิ่งทำให้เป็นกังวลมากยิ่งกว่าเดิม วันนี้เรามีข้อแนะนำในการสื่อสารที่เข้าใจกันได้ ดังนี้ สัมผัสโดยไม่ต้องพูดอะไร ผู้รับสารรับรู้ถึงความเป็นกันเอง เพียงเปิดใจ ต้อนรับขับสู้ และแสดงความมีน้ำใจ โดยแสดงถึงความพยายามที่จะสื่อสารกับเขาอย่างจริงใจ แต่ถ้าทำอย่างไรก็ไม่อาจจะสื่อสารกันได้ อันนี้ควรจะขอควรหาความช่วยเหลือจากเจ้าของภาษาที่อยู่ใกล้บริเวณนั้น ใช้การสื่อสารแบบง่ายๆ โดยอาจจะเป็นท่าทาง หรือการวาดรูปบนกระดาษ หรืออาจจะใช้ประโยคง่ายๆ ที่อีกฝ่ายก็พยายามทำความเข้าใจกับอากัปกริยาการสื่อสารต่างๆ เหล่านั้นซึ่งทำความเข้าใจกันได้ง่ายมาก แต่อาจจะต้องอาศัยการฝึกฝนสักเล็กน้อย หรืออาจจะมีอุปกรณ์ช่วย เช่น แผนที่ขนาดใหญ่ ซึ่งแน่นอนว่าชาวต่างประเทศส่วนใหญ่จะรู้สึกดีและมีความสุขเมื่อเรามีความพยายามที่จะสื่อสารพูดคุยกับเขา           เจตนาที่ต้องการจะสื่อสารก็เป็นอีกส่วนที่จะต้องมีความชัดเจน เวลาที่ทำงานกับชาวต่างชาติ ภาษาสากลมักจะเป็นภาษาหลักที่ใช้ในการสื่อสารเนื่องจากมีความตรงไปตรงมา แต่ความตรงไปตรงมานี้มักจะเกิดช่องโหวในการสื่อสารง่าย ซึ่งเรามักจะลืมในส่วนของรายละเอียดเล็กน้อยในความเชี่ยวชาญภาษา ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมจึงเกิดการตีความที่ไม่ชัดเจน และส่วนของอารมณ์เวลาสื่อสารทำให้อีกฝ่ายรู้ถึงเจตนาของเรา ด้วยน้ำเสียงหรือบริบทก่อนหน้านั้น ล้วนแต่เป็นส่วนประกอบการสื่อสารทั้งสิ้น           แต่หลายๆ ครั้งการสื่อสารพื้นฐานที่เราพยายามอาจจะไม่ตอบโจทย์กับชาวต่างประเทศอีกหลายคน เราก็จะใช้เทคโนโลยีช่วยในการสื่อสาร เช่น ปัจจุบันใช้ Google Translate บน iPhone ซึ่งใช้ทั้งพิมพ์และพูดได้ดี หรือมีอีกหลายแอพแปลให้เลือกมากมาย ที่แปลรายละเอียดต่างๆ และข้อความได้กว่า 30 […]

Read more
การแปลงาน
แปลบทความต่างประเทศอย่างไรให้เข้าใจง่าย

          แปลบทความอย่างไรให้เข้าใจง่าย  หลายท่านคงสงสัยว่าการแปลบทความต่างประเทศคงไม่ใช่เรื่องยาก หลายท่านต้องขอผ่านอยู่บ่อยๆ เนื่องจากไม่ใช่ภาษาบ้านเกิด แค่รู้ความหมายยังไม่พอต้องรู้ถึงเทคนิค สำนวนภาษาไวยกรณ์ ถึงจะสามารถแปลบทความนั้นได้อย่างสมบูรณ์ ปัญหาเหล่านี้มีทางแก้ค่ะ วันนี้ทาง PS Inter Translation Center มีทริคเล็กๆ น้อย มาแนะนำให้ทุกท่านแปลบทความให้เข้าใจง่ายมากขึ้น มีทั้งตัวอย่างปัญหาที่พบบ่อยๆ ในการแปล พร้อมทริคแก้ไขปัญหาเหล่านั้นมาฝากค่ะ             เริ่มจากเมื่อได้ต้นฉบับของบทความมาแล้ว ให้ท่านอ่านบทความอย่างคร่าวๆ เพื่อทำความเข้าใจเนื้อความในบทความก่อน โดยไม่ต้องแปลละเอียดทุกคำ แต่ให้อ่านจับใจความแบบคร่าวๆ ว่าใจความหลักคืออะไร ให้มองแบบภาพรวมว่าเนื้อความกำลังสื่อถึงอะไร เพื่อที่เราจะได้ไม่หลงประเด็นหว่างที่แปลงาน หรือหากไม่เข้าใจบทความภาษานั้น ให้เริ่มจาก โปรแกรมแปลภาษา แปลแบบคร่าวๆ เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เข้าใจความหมาย และบริบทการใช้คำที่ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษายิ่งขึ้น อีกทั้งถูกต้องตามความหมาย ลดความผิดพลาดในการแปลบทความได้อย่างดี           แต่บางครั้งความยากในการแปลบทความ กลับเป็นคำศัพท์ที่เราไม่รู้ความหมายในพจนานุกรม โดยอาจจะไม่ใช่ความหมายที่แท้จริง ทำให้เกิดความผิดพลาดในการแปลได้ ในที่นี่หมายถึงคำศัพท์บางคำที่เป็นศัพท์เฉพาะ ใช้ในบริบทที่ต่างกันก็จะเป็นคำคนละความหมาย ซึ่งแตกต่างจากความหมายทั่วไป ดังนั้นหากคำศัพท์เฉพาะนี้ปรากฏในบทความใด ก็ให้ท่านศึกษาคำศัพท์เฉพาะทางในแวดวงต่างๆ เพิ่มเติม เช่น ศัพท์เฉพาะรายวิชา หรือสาขาอาชีพหมอ พยาบาล วิศวะ […]

Read more
การแปลงาน
อยากใช้บริการงานแปล ต้องทำอย่างไรบ้าง

       การใช้บริการครั้งแรกต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง ในขณะที่ใช้บริการแปลภาษา จะต้องใส่ใจกับเรื่องอะไรบ้าง เชื่อว่าต้องมีลูกค้าไม่น้อยที่รู้สึกกังวลต่อปัญหาเหล่านี้        ทาง PS Inter Translation Center ขอชี้แจง หลักการง่าย ๆ เพื่อช่วยท่านจับประเด็นสำคัญเริ่มต้นงานแปลภาษาตั้งแต่ครั้งแรก! เนื่องด้วยภาษาหลายภาษาเดียวกันมักจะมีลูกเล่นหลายอย่าง แม้จะเป็นประเทศเดียวกันแต่อยู่คนละภูมิภาครูปแบบการอ่าน ออกเสียง รูปแบบอักษร คำศัพท์ที่ใช้ก็แตกต่างไปด้วยตามภูมิภาคเช่นกัน        รูปแบบไฟล์ของต้นฉบับก็สำคัญไม่แพ้กัน จึงแนะนำให้แจ้งรูปแบบไฟล์ที่ใช้ให้กับบริษัทแปลภาษา สำหรับบริษัทแปลภาษาแล้ว word หรือ excel จะเป็นรูปแบบไฟล์ที่จัดการได้ง่ายที่สุดและเหมาะสมที่สุด แต่เนื่องจากต้นฉบับมีหลากหลายประเภท อาจมีบางกรณีที่ไม่เหมาะสมกับการใช้รูปแบบไฟล์ดังกล่าว        รูปแบบไฟล์ที่ค่อนข้างรับมือยาก และวิธีแก้ไขปัญหาสำหรับแต่ละกรณี ดังนั้นหากเป็นไฟล์ที่มีแผนผังกราฟหรือตารางสถิติ แนะนำให้ส่งเอกสารพร้อมกับไฟล์ดั้งเดิม (ไมโครซอฟต์เอ็กเซลหรือเพาเวอร์พอยท์) เพื่อให้บริษัทแปลภาษาสามารถดำเนินการอ้างอิงจากรูปแบบต้นฉบับได้ บางกรณีการเรียงตัวหนังสือบนแผนที่จะไม่ได้เป็นระเบียบเหมือนเอกสารทั่วไป เพราะต้นฉบับส่วนใหญ่ได้แปลงเป็นไฟล์ PDF แล้ว ซึ่งยากที่จะทำการแก้ไข ในกรณีนี้ทางเราแนะนำให้ลูกค้าสามารถพิมพ์ตัวหนังสือลงไฟล์ไมโครซอฟท์เวิร์ด หรือส่งไฟล์ดั้งเดิมที่เป็นรูปแบบ InDesign หรือ FrameMaker เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการจัดหน้าหรือปรับแต่งรูปภาพ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการแปลภาษาได้อย่างมาก อีกทั้งงานแปลเสร็จอย่างรวดเร็ว นี่คือประโยชน์จากการเตรียมงานล่วงหน้าของลูกค้าไม่เพียงช่วยให้นักแปลภาษาสามารถตั้งมั่นอยู่กับงานแปลภาษาแล้ว และยังสามารถลดภาระงานของบริษัทแปลภาษา ซึ่งในที่สุด ไม่ว่ามองจากด้านค่าใช้จ่ายหรือระยะเวลาส่งมอบงานล้วนเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าทั้งสิ้น        บริษัทที่พร้อมให้บริการทดลองการแปลภาษาในจำนวนหลักร้อยคำ จะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า หากไม่พร้อมให้บริการทดลองการแปลภาษา อย่างน้อยควรต้องเสนอผลงานแปลที่ผ่านมาเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง ในกรณีที่บริษัทแปลภาษาไม่ยินยอมที่จะส่งผลงานที่ผ่านมาให้ตรวจสอบ […]

Read more