ช่องทางการชำระเงิน

ช่องทางแรก ชำระเป็นเช็คเงินสด
ช่องทางที่สอง ชำระเป็นเงินสด
ช่องทางที่สาม โอนเงินผ่านทางธนาคาร /ทาง Internet Banking / Mobile Banking